::::::: කවි :::::::

පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

:::::...ඉක්බිති...:::
වියත් සබාව මැද,
සිටගන සිටියේය අසරණව..
මගේ ප්‍රේමය,
ගල්ගැසී....
[ Read More ]

when you still have chance

 
 
 
 
what if I am not here tomorrow,
what if I am not on earth ,
will you then feel wanted..
will you then feel hurt,
You might miss my long commitments,
you might miss my call for love,
you might even never see me,
lying on your strong arm,
please do not search for me,
please do not call...
cause somehow I am gone by then,
you have lost my hold..
[ Read More ]

Hey,! wait!!

hi,
how have you been,
I've missed you,
Its cold here out side,
of your heart..
Can I come in,
I miss the warmth there,
                                                                and every nook and corner,
                                                         where to put my kisses,
                                                                               I promise,
                                                                   not to mess up..
                                                                          please,
                                                             let me lit our love again,
                                                                               it will..
                                                                        warm us both..
                                                            and show us the light of hope!

[ Read More ]

It's a vintage feeling.

Green of grass and
A brass door lock
In a secret garden,
The wind blows smooth...
Light of sparkles
The smell of gods,
This vintage mind of,
deep gone thoughts...

Aravindi
[ Read More ]