පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

:::::...ඉක්බිති...:::

-
Yasasi Rajapakse
වියත් සබාව මැද,
සිටගන සිටියේය අසරණව..
මගේ ප්‍රේමය,
ගල්ගැසී....

One Response so far.

  1. ලස්සන පද පෙලක් ඔහොමම් කරගෙන යමු

Leave a Reply