පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

අපූරු සඳ
 
අපූරුවට හිනාවෙන්න,
කියා දුන්න අපූරුවට..
අපූරුවට පිපිච්ච මල්,
හදට ගයයි අපූරුවට...
ජීවිතෙට අපූර්වතම,
අද්දකීම ගෙනත් දුන්න,
හරි අපූරු ප්‍රේම වන්තයා ඔබවේ
අපූරු සඳ....
[ Read More ]