පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

මම, මම සහ මම
මගේ නිසා මට දුක් දෙන,
මම හින්දා මගේම උන,
මගේ කියා මටම හැඟෙන,
හැඟුමක් මිස සැබෑවක්ද?
[ Read More ]