පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

පැතුම

දිනක් එවී සිනාසෙන්නට..
සුලං රොද සේ පා වෙනා..
දිනක් එවී පැතුම් ඉටු වෙන..
හද කුටිය තුල තෙරපෙනා..
දිනක් එවී ඔබ මගේ වන..
සුබ සිහිනයක එලි වෙනා..
ඉතින් මා වෙන කුමක් කරමිද?
ඉදිනු මිස පෙර මඟ බලා..
[ Read More ]

කඳුලු

කඳුලු බින්දුව...
අහෝ !පුංචියි..
කුමක් කල හැකි දෝ...
කුහුඹුවෙකු ගිල්ලා මරන්නට..
තරම් නොම වේ දෝ....
[ Read More ]

උල්කාපාතය..

ඇස්වල කාන්තියට..
පැරදුනු කේන්තියට..
තරහ ගිය තරුවක්..
කඩා වැටුනා පොලවට..
[ Read More ]