පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

තරු කැට.



අර වැටෙන තරු කැටය මොන තරම් අපූරුද?
සඳ නොමැති රාත්‍රිය එලිය කරවා පසුව,
කඩා වැටෙනා අයුරු.
පැතුම් මල් පොදි රැගෙන...
කොයි තරම අපුරුද?
[ Read More ]

Me And She

[ Read More ]

you are...

[ Read More ]