පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

කිව නොහී කව


හැන්දෑවක් වගේ නුඹ සිත..

සඳක් අරන් ආ හිත් රැයට...

නෙක තරු එලි පරදන ලෙසට..

මල් පිපුන කළු රැයට..

බැස ඇවිත් අහසින් බිමට...

සුළං රැල්ලක් ගෙනාවා මල් ගොමුවට..

අරවින්ද සුවඳයි මුළු රැයම...

මේ මුවින් කිව නොහි අකුරු සිත්තම..

අරන් ආ ආදරේ...
අරවින්දියක්
නුඹට.....
[ Read More ]