පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

මුල් දෙපද

කවි හිතක
පොඩි කොනක
සැඟවුණා ඔබේ කව
නොසැලකිල්ලෙන් නොවේ
අමතකව මුල් දෙපද

[ Read More ]