පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

කඳුලු මුතු


ඇත්තටම නුඹට මම ආදරේ කල තරම්..
ඇස් දෙකින් වැටෙන මෙ කඳුලු වැල් දනී නම්..
නවතාවි වෙටෙන එක..
අරඹාවි ඇමිනෙන්න..
එකම මුතු වැලක් ලෙස..
මිල කරනු නොහැකි බව..
දැන දැනත් මුතු වලට..
එ පරම ආදරය....
[ Read More ]

නුඹ නම්...


කවියක් හිතට එලියක්..

අඳුරට අලුත් අරුතක්...

පිපෙනා තඹරු කුසුමක්..

හුස්මක් වැටෙන මොහොතක්...

ජිවය රැදෙන සෙවනක්..

මල මත තුශර බිඳුවක්..

තුන් කලට දිව ඔසුවක්...

නුඹත් මට කවියක්...
[ Read More ]