පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

මම, මම සහ මම

-
Yasasi Nirma
මගේ නිසා මට දුක් දෙන,
මම හින්දා මගේම උන,
මගේ කියා මටම හැඟෙන,
හැඟුමක් මිස සැබෑවක්ද?

2 Responses so far.

  1. ලස්සන ටෙප්ලෙට් එක යසසි.

    කවියත් ලස්සනයි

  2. yasasi says:

    ස්තුතී පබළු, :)

Leave a Reply