පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

සන්සුන්

-
Yasasi Nirma

නුබ ගැබ පුරා මල් විසිරෙන අමවක,
නෙතු කෙමි පුරා මුතු ගැවසෙන අළුයමක,
සිහිනය පුරා නුඹ ඇවිදින වෙලාවක,
නුඹ සිත පුරා මා නැති මුත් කමක් නැත..

Leave a Reply