පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

කලුවර..

-
Yasasi Nirma


අතීතය මුනගස්සන,
තිස්සෙම හිතින් ඉල්ලන,
ලස්සනම හීනයක් දැක,
ඇහැරුනා විතරයි මම..
ඇයිද මේ කලුවර..!

Leave a Reply