පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

හැන්දෑවක් නුඹ.

-
Yasasi Nirma


මතකද අර හැන්දෑවක්..
නුඹත් වගේ එයින් එකක්..
හරි ලස්සන කෙටි දවසක්..
දිගු රැයකට පෙරවදනක්..

Leave a Reply