පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

කවුරුන්ද නුඹ මගේ....

-
Yasasi Nirma


නුඹ පවනක්ද,
මල් සුවදක්ද?
රෑ අහසේ තරු,
එලියක්ද?
පිනි බින්දුවක්ද?
පිරුවටයක්ද?
මට මා පෙනෙන,
දිය බඳුනක්ද?
මුදු සිසිලක්ද?
දුර ගමනක්ද?
නෙතු කඳුලු පිරි,
මුදු හැගුමක්ද?,
නුඹ කවුරුන්ද?

2 Responses so far.

 1. Chrishi says:

  මම හෙවනක්
  ඔබේ දිවියට
  සැමදා ඔබ
  සුරකිනා
  මම එලියක්
  වන්නම් හෙට
  ඔබ දිවියම
  බබලනා
  නොම වන්නම්
  කඳුලක් මම
  ඇස් තෙමනා
  කිසිදිනා
  මම වෙන්නම්
  හොඳ සවියක්
  ඔබෙ දිවියම
  හැඩ වනා
  -------*-----------

 2. සිත් අහසට
  තරු එලියක් නොව
  සද එලියක්ය....
  සැනසිල්ලක් ය....

Leave a Reply