පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

කවිය නුඹ....

-
Yasasi Nirma

කවි පොදක් නැතුව සිත ඉරිතලා ගිය වෙලේ..
ඔබේ සුමුදු සිනවක් සිත් කොනේ මතු වුනේ..
වාලුකා කතරකට සිහිල් දිය පොදක් සේ...
ඔබ ඇවිත් මගෙ සිතේ කවිය වී රජ වුනේ.....

2 Responses so far.

  1. ඉරිතලා ගිය බිමක් හරි වාලුකා කතරක හරි img එක විදහට ගත්තනම් නියමයි

  2. yasasi says:

    එහෙම එකක් තමයි හෙව්වෙ එත් ලස්සන 1ක් හම්බ උනේ නෑ. මෙක දැම්මෙ කවිය හම්බුනට පස්සේ සුන්දරත්වය හිතාගෙන. ස්තූතියි 1 ට

Leave a Reply