පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

නොතේරුම් කමට

-
Yasasi Nirma
කඳුලු බින්දු හැම එකක්ම,
කම්මුලෙන් පැන මැරෙන්නේ..
උහුලගන්න බැරි වීද,
සිත දුක්!!

අරවින්දි

Leave a Reply