පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

faithless wind

-
Yasasi Nirma
One Faithless wind blew,
Through the Window...
Took my secret and Breath..!

Leave a Reply