පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

මට මා පමණක් වේ නම්

-
Yasasi Nirmaමටම ඉපදී මගේ වේ යයි

සිතා සිටි මගේ ආදරේ

වෙනස් මුණක්

අඳින ඉක්මන

හිතට බයකුයි ගෙනාවේ

තනිව හිදිනා සිත කොදෙව්වේ

එක් වරක කඳුලක් වෙලා

තව වරක සිනහවක් වුයේ

කෙසේ දැයි විමසමි මෙමා...

තැලෙන පෙරලෙන සිත් විමානේ

අවසාන දාසිය වෙලා

නික්ම යමි යලි නොඑන්නම අද

පලක් නෑ තව කැප වෙලා..

නිවා හදවත ඇඹු පිලිරූ

කඩා බිඳදා විසුරලා

තවත් පිලිරූ හදනු වලකා

මරා දමමි අඹන්නා..

අරවින්දි

Leave a Reply