පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

උණ ගස සහ පොල් ගස

-
Yasasi Nirma


සුළඟට වැනෙන උණ ගස බලා හිනැහුණි පොල් ගස ,
ඉදිරී  වැටුන පොල් ගස බලා දුක් විය උණගස ,

A coconut tree,
laughed at a bamboo tree,
on a windy day.


Leave a Reply