පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

අපිට ආදරේ දැනෙනවා

-
Yasasi Nirma


බලා සිටිමු අපි අතගිලි එක් කර
අපට ලෝකයක් සැදෙන තුරා
එරෙහි වුවන්ට එරෙහි නොවෙමු අපි
අපිට ආදරේ දැනෙන නිසා


අරවින්දි

2 Responses so far.

  1. short & sweet.
    harima lassanayi.......

  2. බොහොම ස්තූති

Leave a Reply