පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

යතාර්ථ යාත්‍රා

-
Yasasi Nirma 
 
කඳු මුදුන එකලු කර වැසුන මීදුම,
ඈත් කල හිරු,
පෙන්නුවා, දුප්පත්ම දුප්පත් ගම්මානය..

Leave a Reply