පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

මා අමතක උනේ කොහොම

-
Yasasi Nirma


give me 1sec කීවා

පැයක් දෙකක් ගෙවී ගියා

phone එකට කතා කළා

not responded කීවා

නුබ එනතුරු පාර බලන

නුබේ සිතට ආල වඩන

නුබත් එක්ක හීන හදන

මා අමතක උනේ කොහොම

අරවින්දි

Leave a Reply